Strategi

Vår lokala utvecklingsstrategi ligger till grund för utvecklingen i vårt område. Strategin utgör ramen för verksamheten under åren 2023-2027 och styr på så sätt vårt arbete och hur våra medel ska fördelas under perioden. Strategin baseras på lokala behov och har tagits fram i samarbete mellan offentlig, ideell och privat sektor.

Vår strategi

Stöd från Leader Tornedalen ska gå till satsningar som bidrar till att genomföra vår lokala utvecklingsstrategi. Leader Tornedalens utvecklingsstrategi har tagits fram i bred förankring i området, eftersom ni som bor, lever och verkar här vet bäst vad som behövs för att utveckla just er plats. I strategiprocessen har vi arbetat enligt leadermetoden genom att ha med representanter från offentlig, privat och ideell sektor, en god lokal förankring och ett tydligt underifrånperspektiv. Strategin kan beskrivas som ett pussel, där projekten utgör bitarna. I strategin hittar ni våra grundvillkor, vision, mål och insatsområden. Leader är ett verktyg för landsbygdsutveckling inom EU och Sverige, därmed bidrar strategin även till den regionala och nationella landsbygdsutvecklingen.g

Utifrån de behov och möjligheter som identifierats i strategiarbetet har tre målsättningar utarbetats. Dessa utgår ifrån trepartnerskapet och ska hjälpa oss att nå vår vision.

Vision

Tornedalen är välkomnande och inkluderande.

Här fokuserar vi på våra möjligheter och löser utmaningar tillsammans.

Hos oss är det tillåtet både att lyckas och att misslyckas.

Alla som bor i området är ambassadörer för ett växande område,

fullt av utvecklingskraft och energi.

 

Våra tre mål

Fler människor som etablerar sig i området

Tornedalen växer och det finns behov att utveckla attraktiva boenden och livsmiljöer med tillgång till kommersiell och offentlig service. Tillsammans med en rik fritid kan fler företag och männsikor etablera sig i området.

Ökad hållbar förädling, användning och tillgängliggörande av områdets natur – och kulturresurser

Målet fokuserar på Tornedalens unika tillgångar och möjligheter: Naturliv, kulturliv, besöksnäring och livsmedelproduktion. Vi tror att området kan utveckla styrkor i den unika miljön med ökad förädling samt fler och starkare småskaliga företag inom besöksnäring. Målet bidrar till en ökad attraktionskraft både för besökare och potentiella inflyttare till området.

Området blir mer attraktivt för unga

Det finns ett behov av att fler unga stannar i området och att fler väljer att flytta hit. Målet främjar att unga får möjlighet att testa sina idéer inom olika områden. Idéerna ska tillvaratas för utveckling av områdets attraktivitet, boende, fritid och service.

 

 

Våra sex insatsområden

 

1

Samverkan mellan företag och människor inom området samt över gränserna internationellt

Insatserna ska bidra till planering och genomförande av gemensamma aktiviteter eller informationsinsatser samt utveckling av gemensam digital eller fysisk infrastruktur inom besöksnäring, kultur eller livsmedelsproduktion men också för att lösa utmaningar kring offentlig och kommersiell service.

2

Stödja ungas idéer

Åtgärder ska bidra till utveckling av aktiviteter, idéer och projekt som inte behöver vara knutet till en förening eller ett företag. Insatsen ska särskilt främja ungas möjlighet att testa sina idéer inom olika områden, med koppling till kultur, mat och besöksnäring eller att lösa utmaningar för att förbättre områdets attraktivitet.

3

Bevara, utveckla och tillgängliggöra naturområden

Insatsområdet ska genom aktiviteter, informationsinsatser, storytelling och samarbete, bidra till att sevärdheter och attraktiva platser inom området också blir synliga besöksmål som ökar områdets attraktivitet. i insatsområdet ska smarta, innovativa och hållbara samverkanslösningar för nyttjande, finansiering och underhåll av befintlig infrastruktur och anläggningstilgångar utvecklas.

4

Främja kreativa mötesplatser, kulturupplevelser och entreprenörer inom kulturlivet och de kreativa näringarna

Insatsområdet ska stärka befintliga strukturer och synliggöra kulturentreprenörer och kulturyttringar genom aktiviteter som festivaler, teater, utställningar och workshops, både med ursprung i områdets traditioner och med influenser utifrån. Genom insatserna ska minoritetskulturerna stärkas och utvecklas tillsammans med influenser, idéer och människor som är nya i området.

5

Innovativ utveckling av attraktiva boendemiljöer samt offentlig och kommersiell service

I insatsområdet ska aktiviteter genomföras för att i bred samverkan lösa utmaningar med tillgång på bostäder, brister i kommersiell eller offentlig service samt en rik fritid.

6

Nya innovationer, ökad produktion och ökad förädling av områdets resurser

Åtgärder inom insatsområdet ska bidra till regionala målen om ökad självförsörjningsgrad och en ökad förädling utifrån ett lönsamhetsperspektiv. Det kan vara insatser för utveckling av innovativa produkter, processer eller samverkanslösningar inom småskalig livsmedelsproduktion, naturbaserade varor eller tjänster från skog, hav, sjö eller fjäll.